Условия за провеждане на томбола на Aniventure Comic con 2023

1. Общи условия

1.1 Настоящите Условия уреждат начина на провеждане на томболата на БГ Косплей през Aniventure Comic con 2023. Условията са достъпни на интернет страницата на БГ Косплей – www.bgcosplay.com/tombola

1.2. 1.2. Организатор на Играта е „БГ Косплей ЕООД ” , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207318281, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1632, ж.к. Овча купел 2, бл. 19А, вх.В, („BG Cospplay“ или „Организаторът“). 

1.3. Периодът на провеждане на томболата е от 08.07.2023 г. до 09.07.2023 г. („Периодна провеждане”). 

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, единствено повреме на събитието. 

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията. 

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия. 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

2.1. Право да участват в Играта имат всички лица, които са посетители на Aniventure Comic con 2023. 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА 

3.1. За участие в тоболата желаещите трябва да закупят билет за томболата от физическия щанд на БГ Косплей и верифицират наградата със служител, в периода 08.07.2023 г. до 09.07.2023 г. Участващите могат да закупят неограничен брой талони. 

3.2. Всеки участник, в рамките на томболата, има възможност да спечели някоя от обявените награди. 

3.3. Всяко билетче от томболата е печелившо. При закупуване и валидиране от служител – талонът трябва да бъде върнат обратно на Организатора.

4. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1. от предходния раздел III от настоящите Условия участва в Играта и има шанса да спечели: стикер (2 000бр), книгоразделител (600бр), 35% отстъпка за пазаруване в БГ Косплей (20бр.), гривна (90бр), перука (2бр), костюм (2бр.), косплей рога (3 бр) , косплей уши (1бр), косплей диадема (3бр.), косплей очила ( 3бр.)

4.2. Наградите се теглят от участниците на място, като селектират по свое усмотрение желания билет. След изтъркването на закритото поле, участникът вижда своята награда.

4.3. Участниците, спечелили една от наградите, трябва да предоставят печелившия талон на щанда на БГ Косплей в споменатия срок. Талони, предоставени извън срока няма да бъдат осребрявани. Талонът се връща задължително на Организатора при получаване на спечелената награда. 

4.3.1. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради независещи от Организатора причини. 

4.3.2. Участниците, спечелили награда, ще я получат само и единствено на място ( на Aniventure Comic con 2023)  на щанда на БГ Косплей от служител. 

4.3.3. При провеждането на томболата не е нужно да предоставяте лични данни.

4.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

5. ЛИЧНИ ДАННИ 

5.1. БГ Косплей не събира лични данни при провеждането на томболата. 

 

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в томболата или са резултат от невъзможността Участниците да се явят в срок на щанда.

6.3. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.

6.4. Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на тотмболата е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/ нея за обезщетяване на причинената вреда.

6.5. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни

6.6. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в томболата. 

6.7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

6.8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставен от Участника фалшив билет, или други подобни действия с цел повече награди.
Участници, които нарушават по какъвто и да било начин механизма на томболата , ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

7. ДРУГИ 

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected]. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора. 

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия. 

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на томболата се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. 

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на томболата не засяга действителността и приложимостта на останалите условия. 

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на томболата, е действащото българско законодателство.