Skip to content Skip to footer

Общи условия за провеждане на томбола, онлайн раздавания, игри и кампании през 2024

1. Terms and Conditions

1.1 Настоящите Условия уреждат начина на провеждане на томболи, онлайн тегления и игри. Условията са достъпни на интернет страницата на БГ Косплей – www.bgcosplay.com/giveaway

1.2. 1.2. Организатор на раздаването, кампанията, томболата или обединени под име ИГРА е „БГ Косплей ЕООД ” , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207318281, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1632, ж.к. Овча купел 2, бл. 19А, вх.В, („BG Cosplay“ или „Организаторът“). 

1.3. Периодът на провеждане на играта е упоменат във всеки официален пост на Организатора („Периодна провеждане”). 

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, единствено в упоменатото време от Организатора.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията. 

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия. 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

2.1. Право да участват в Играта имат всички лица, които са изпълнили условията на играта. ( Харесване на пост от Организатора, последване на профил на Организатора, коментар и тн.)

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в играта, желаещите трябва да изпълнят всички стъпки описани в публикациите, споделени в социалните мрежи  на Организатора.

3.2. Всеки участник, в рамките на играта, има възможност да спечели някоя от обявените награди. 

3.3. Доставката при изпращането на наградата (когато тя е физическа) е поета от Организатора.

4. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1. от предходния раздел III от настоящите Условия участва в Играта и има шанса да спечели някоя от обявените награди в текущата игра – в това число – перука, костюм, материали и други артикули, предлагани от Организатора.

4.2. Наградите се теглят от Организатора, под формата на онлайн теглене на случаен принцип. Един печеливш не може да спечели две или повече награди. След печалба, името му бива премахнато от играта. 

4.3. Участниците, спечелили една от наградите, трябва да се свържат с Организатора в 5 дневен срок. При неуспешна връзка и/или уреждане на метода за доставка, Организаторът ще изтегли нов печеливш.

4.3.1. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради независещи от Организатора причини. 

4.3.2. Участниците, спечелили награда, ще я получат до 7 работни дни след обявяването на победителите, при успешно предоставени данни за доставка.

4.3.3. При провеждането на играта не е нужно да предоставяте лични данни, освен ако не сте един от печелившите.

4.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

4.5. Официални партньори, служители и др., които са част от екипа на Организатора, не са допускани до игрите и не могат да спечелят награди. 

5. ЛИЧНИ ДАННИ 

5.1. БГ Косплей събира лични данни, в това число – име, телефон и адрес за доставка, от изтеглените на случаен принцип победители, за да може да изплати/изпрати наградите. 

5.2. Всички победители ще бъдат обявени в нашите социални мрежи, без да се разкриват техните лични данни. 

 

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат в упоменатия срок.

6.3. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.

6.4. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на тотмболата е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/ нея за обезщетяване на причинената вреда.

6.5. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни

6.6. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи извън поетата доставка, които са възникнали поради участието им в играта.

6.7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

6.8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставен от Участника фалшив билет, или други подобни действия с цел повече награди.
Участници, които нарушават по какъвто и да било начин механизма на играта , ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

7. ДРУГИ 

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@bgcosplay.com. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора. 

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия. 

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. 

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия. 

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на играта, е действащото българско законодателство.

Be brave to create

Contact us

info@bgcosplay.com

Working Hours
Monday - Friday/ 10:00am - 14:00pm
Saturday/Sunday - Offdays

Newsletter

    BG Cosplay LTD 2023 | All rights reserved.